گزيده ها
آگهي

-

لينک به ما

 
آئين نامه ها

آيين‌نامه ‌اجرايي ‌تبصره ‌ماده ‌3 قانون ‌نظام ‌هماهنگ‌ حقوق ‌بازنشستگي ‌و وظيفه (‌مصوب ‌23/10/1375)

 
 

هيأت ‌وزيران‌ در جلسه ‌مورخ ‌23/10/1375 بنا به ‌پيشنهاد شماره ‌30182 مورخ ‌/8/1374 سازمان‌ تأمين ‌اجتماعي‌ و به ‌استناد تبصره ‌ماده ‌(3) قانون ‌نظام ‌هماهنگ‌ پرداخت‌ حقوق ‌بازنشستگي‌ و وظيفه‌، مصوب ‌1373، آيين‌نامه ‌اجرايي ‌تبصره‌ ياد شده‌ را به ‌شرح ‌زير تصويب ‌نمود:

 

ماده 1‌ـ

 
 

مستخدمان ‌ثابت‌ مشمول ‌مقررات ‌استخدامي ‌شركت‌هاي‌ دولتي‌، مصوب‌ كه ‌تابع‌ قانون ‌تأمين‌‌اجتماعي ‌هستند و مقررات ‌قانون ‌نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان ‌دولت‌ در مورد آنها اجرا شده‌ است‌، همچنين ‌مستخدمان‌ رسمي‌ سازمان ‌تأمين ‌اجتماعي ‌كه‌ تا تاريخ ‌1/1/1374 بازنشسته ‌يا ازكارافتاده‌ كلي‌ شده ‌يا فوت‌ كرده‌اند، به ‌لحاظ‌ تعيين ‌حقوق‌ و فوق‌العاده ‌شغل‌ با رعايت‌ كليه ‌ضوابط‌ و مقررات ‌قانون ‌نظام ‌هماهنگ ‌پرداخت‌ كاركنان ‌دولت‌ كه ‌مورد عمل‌ دستگاه ‌مربوط ‌قرار گرفته‌، همانند شاغلان‌ با قانون ‌مذكور تطبيق ‌داده‌ مي‌شوند.

 

ماده 2-

 
 

 در تعيين ‌حقوق‌ تطبيق‌ مستخدمان ‌مذكور (به ‌استثناي ‌افزايش‌ سنواتي‌) ضريب ‌(120) ريال‌ ملاك‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.

 

 ماده 3 -

 
 

مدت ‌سنوات‌ ارفاقي‌، در محاسبه ‌افزايش‌ سنواتي‌ و ارتقاي ‌گروه‌ ملاك‌ عمل ‌قرار نمي‌گيرد.

 

ماده‌ 4-(اصلاحي مورخ 17/8/1378)

 
 

متوسط ‌دستمزد مبناي ‌محاسبه ‌مستمري‌هاي‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌كلي‌ و بازماندگان‌، موضوع‌ تبصره‌ ماده ‌(77) و تبصره‌ «2» ماده‌ (72) قانون‌ تأمين ‌اجتماعي‌، صرفاً براساس‌ مبناي كسر حق بيمه كه ‌در اجراي ‌اين ‌آيين‌نامه ‌تعيين ‌مي‌شود، محاسبه ‌خواهد شد.

 

ماده‌ 5- 

 
 

 از تاريخ ‌1/1/1374 ميزان‌ مستمري‌ مستخدمان‌ ياد شده‌ براساس‌ ماده ‌(4) اين ‌آيين‌نامه‌ با توجه‌ به ‌مواد (72) و (77) قانون ‌تأمين ‌اجتماعي‌ و قانون‌ اصلاح‌ مواد (72) و (77) و تبصره‌ ماده ‌(76) قانون‌ تأمين ‌اجتماعي ‌مصوب ‌1354 و الحاق ‌دو تبصره ‌به ‌ماده ‌(76) مصوب‌1371، محاسبه ‌مي‌شود و چنانچه ‌مبلغ ‌مستمري‌هاي ‌بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ كلي ‌و مجموع ‌مستمري‌ بازماندگان ‌از حداكثر مقرر در ماده ‌(16) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت ‌مصوب‌1370، تجاوز كند، دو سوم‌ مبلغ ‌مازاد علاوه ‌بر حداكثر مزبور پرداخت‌ مي‌شود.

 
 

  تبصره‌ـ ميزان‌ مستمري ‌بازنشستگي‌ آن‌ دسته ‌از كاركنان‌ سازمان ‌تأمين ‌اجتماعي‌ كه ‌براساس ‌ماده ‌(114) قانون‌ تأمين‌اجتماعي ‌بازنشسته ‌شده‌اند، برابر با متوسط‌ حقوق ‌و فوق‌العاده ‌شغل‌ آنان‌ ظرف‌ دو سال ‌آخر خدمت‌ در قبل ‌از بازنشستگي‌ كه ‌در اجراي ‌اين ‌آيين‌نامه ‌تعيين‌ مي‌شود، است‌ و چنانچه ‌مبلغ‌ ياد شده ‌از حداكثر مقرر در ماده ‌(16) قانون‌ نظام ‌هماهنگ ‌پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌، مصوب‌1370 تجاوز كند، دو سوم‌ مبلغ‌ مازاد علاوه ‌بر حداكثر ياد شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

 

ماده‌ 6-

 
 

در صورتي ‌كه ‌ميزان ‌مستمري‌هايي‌ كه ‌در اجراي‌ اين‌ آيين‌نامه ‌برقرار مي‌شود از دريافتي‌ قبلي‌ افراد مشمول‌ اين ‌آيين‌نامه ‌كمتر شود، مابه‌التفاوت‌ پرداخت‌ مي‌شود.

 

ماده‌ 7- 

 
 

صدور احكام ‌تطبيق‌ مشمولان‌ مقررات‌ استخدامي‌ شركت‌هاي ‌دولتي ‌به‌ عهده ‌دستگاه‌ مربوط‌ است‌، ولي‌سازمان‌ تأمين ‌اجتماعي‌ مي‌تواند احكام‌ مزبور را به‌ لحاظ‌ تطبيق ‌با مقررات‌، مورد بررسي‌ قرار دهد.

 

ماده‌ 8-  (اصلاحي مورخ 17/8/78)

 
 

هرگونه‌ افزايش ‌مستمري‌ مشمولان ‌اين‌ آيين‌نامه ‌بعد از تاريخ 1/1/1375 با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

 

ماده‌ 9ـ 

 
 

دستورالعمل ‌اين ‌آيين‌نامه ‌توسط‌ سازمان ‌تأمين ‌اجتماعي ‌به ‌دستگاه‌هاي‌ ذيربط‌ ابلاغ‌ مي‌شود.

 
     
 
جستجو در قوانين و مقررات