گزيده ها
آگهي

-

لينک به ما

 
نشاني مراكز بيمه اي مازندران
اداره كل استان مازندران
ساري، بلورا پاسداران
تلفن: 2262088-2262353-2251311نمابر: 2268622-0151

شعبه بهشهر
خيابان شهيد باهنر
تلفن: 8-5220282-5220288نمابر: 5220285-0152

شعبه نكا
خيابان انقلاب، جنب كوچه ملك الشعرا بهار
تلفن: 15-5642014-5644880نمابر: 5642016-0152

شعبه سورك
سورك، روبروي بخشداري
تلفن: 9-2443278-0151نمابر: 2443279-0151 - 2444649-0151

شعبه يك ساري
بلوار آيت الله طالقاني
تلفن: 2-3114041-0151 - 3113536-0151 نمابر: 3117042-0151

شعبه دو ساري
خيابان 15 خرداد
تلفن: 13-3244511-3254048نمابر: 3254049-0151

شعبه يك قائمشهر
خيابان يوسف رضا
تلفن: 3-2225881-2221044نمابر: 2224487-0123

شعبه دو قائمشهر
خيابان بابل انتهاي خيابان 16 متر ي اول پشت نمايندگي مزدا
تلفن: 4-2255701-2252444نمابر: 2255700-0123

شعبه جويبار
ميدان سپاه نرسيده به كميته امداد
تلفن: 3225570-3226850نمابر: 3225470-0124

شعبه زيرآب
خيابان آزادي، كوچه وليعصر(عج)
تلفن: 5354609-5354610نمابر: 5354610-0124

شعبه شيرگاه
خيابان اصلي مقابل مدرسه شهيد رجايي
تلفن: 9-4223008-4223950نمابر: 4222009-0124

شعبه پل سفيد
ازانده رودبار
تلفن: 5222365-5223031نمابر: 5222680-0124

شعبه يك بابل
خيابان مدرس
تلفن: 3-3266141-3234535نمابر: 3235055-0111

شعبه دو بابل
اول ميدان امام علي نبش كوچه دانش
تلفن: 4-3296491-3296495نمابر: 3296493-0111

شعبه بابلسر
ميدان شهداي بيت المقدس
تلفن: 7-5232136-5232135نمابر: 5234006-0112

شعبه آمل
خيابان 17 شهريور
تلفن: 5-2255280-2222600نمابر: 2221383-0121

شعبه فريدونكنار
خيابان شهدا، بالاتر از بهداري
تلفن: 2-5659101-5659680نمابر: 5659103-0112

شعبه محمودآباد
خيابان آزادي
تلفن: 7742921-7747164نمابر: 7745980-0122

شعبه نور
خيابان امام خميني(ره)
تلفن: 50-6228546-6228542نمابر: 6228541-0122

شعبه نوشهر
خيابان فردوسي شمالي
تلفن: 5-3236104-3252540نمابر: 3234740-0191

شعبه چالوس
خيابان آيت الله مطهري
تلفن: 4-2222083-2226823نمابر: 2226823-0191

شعبه تنكابن
خيابان امام خميني(ره)
تلفن: 4229012-4222092 - 4222072-4222288نمابر: 4229013-0192

شعبه رامسر
روبروي هتل بزرگ رامسر
تلفن: 5225989-5229042نمابر: 5229041-0192

شعبه عباس آباد
خيابان امام ، جنب بخشداري
تلفن: 4624880-0192نمابر: 4625081-0192

شعبه لاريجان
شعبه لاريجان
تلفن: 3272201-3272752-3272755نمابر: 3272755-0122