صفحه آغازين تماس با ما ورود
English

بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
  مدارك لازم جهت عقد قرارداد
 

 الف – ارائه دفترچه بيمه در صورت وجود
ب – ارائه شناسنامه بيمه شده و افراد تبعي ( اصل و كپي ) 
ج – ارائه كارت ملي بيمه شده و افراد تبعي ( اصل و كپي) 

  تعهدات بيمه اي و نرخهاي حق بيمه
 

الف – بيمه بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي با نرخ حق بيمه 14% (12% سهم بيمه شده + 2% سهم دولت )
ب - بيمه بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي با نرخ حق بيمه16% (14% سهم بيمه شده + 2% سهم دولت )
ج - بيمه بازنشستگي ، از كار افتادگي و فوت با نرخ حق بيمه20% (18% سهم بيمه شده + 2% سهم دولت )
* استفاده از مزاياي مقرر كلاً يا بعضاً تابع شرايط پيش بيني شده در قانون تامين اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود .

درآمد مبناي پرداخت حق بيمه
 

الف – متقاضياني كه فاقد سابقه پرداخت حق بيمه قبلي نزد سازمان هستند ، مي توانند درآمد مبناي پرداخت حق بيمه خود را با توجه به نرخ مورد قرارداد بين حداقل و حداكثر دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه انتخاب نمايند و چنانچه قبلاً نزد سازمان داراي حداقل يك سال سابقه پرداخت حق بيمه باشند ، ميانگين دستمزد يك سال آخر پرداخت حق بيمه آنان به عنوان درآمد مبناي پرداخت حق بيمه ملاك عمل است و متقاضي مي تواند دربدو قرارداد حداكثر تا ميزان ده درصد بالاتر از آن را درخواست نمايد .
ب – متقاضيان مي توانند هر دو  سال يك بار به ميزان ده درصد افزايش مبناي پرداخت حق بيمه خود را در خواست نمايند قرارداد مربوطه را اصلاح و بر اساس آن حق بيمه پرداخت نمايند و افزايش بعدي منوط به پرداخت دو سال حق بيمه بعد از آخرين افزايش خواهد بود و براي مدت مازاد بر دو سال افزايشي در نظر گرفته نمي شود .

شرايط برخورداري ازخدمات درماني سازمان
 

متقاضي علاوه بر پرداخت حق بيمه ، در صورت تمايل به استفاده از خدمات درماني سازمان مي تواند با پرداخت حق سرانه درمان و پس از انجام اقدامات لازم ، خود و افراد تحت تكفلش مطابق مقررات مربوطه از درمان سازمان بهره مند شوند .

چگونگي پرداخت حق بيمه
 

الف – متقاضيان مي بايست پس از انعقاد قرارداد ، حق بيمه متعلقه را از تاريخ ثبت درخواست تا تاريخ عقد قرارداد بطور يكجا به سازمان پرداخت نمايد .
ب- پس از اولين پرداخت حق بيمه بايستي حق بيمه مربوطه به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز دو ماه بعد به سازمان پرداخت نمايند در غير اين صورت از تاريخ ماهي كه حق بيمه آن پرداخت نگرديده است . قرارداد منعقده لغو و ادامه پرداخت حق بيمه منوط به احراز شرايط و عقد قرارداد مجدد خواهد بود .

ساير موارد
 

الف – در صورتيكه بيمه شده صاحبان حرف و مشاغل ازاد به واسطه مقررات ديگري به صورت اجباري مشمول مقررات تامين اجتماعي قرار گيرد و مشمول مقررات حمايتي خاص ديگري شود مي بايست از تاريخ شمول به بعد پرداخت حق بيمه خود را متوقف و مراتب را كتباً به سازمان اطلاع دهد در صورت عدم اطلاع و پرداخت حق بيمه به طور همزمان وجوه پرداخت شده از تاريخ اشتغال به كسر هزينه هاي انجام شده مسترد مي گردد و سابقه اي از اين بابت براي بيمه شده به واسطه قرارداد منعقده و وجوه پرداختي منظور نخواهد شد.
ب – بيمه شده مكلف است براي ادامه پرداخت حق بيمه در زمان مراجعه آخرين برگ پرداخت حق بيمه را ارائه نمايد .

  
 فرم (دانلود)
 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان تامين اجتماعي مي‌باشد.
آمار بازديدكنندگان: 93873
www.sso.ir