صفحه آغازين تماس با ما   English
تامين اجتماعي تهران بزرگ در يك نگاه
 
 سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر اجتماعي كشور با بيش از نيم قرن(50 سال)فعاليت درعرصه خدمت رساني به نيروهاي مولد وخانواده هاي آنان يكي ازمحوريترين بخش هاي نظام جامع  تامين اجتماعي كشوربه حساب مي آيد.اين سازمان در حال حاضرقريب به 30 ميليون بيمه شده اصلي، مستمري بگير وخانواده هاي آنان خدمات متنوع بيمه اي ودرماني (خدمات 18 گانه) ارائه مي دهد.گستردگي پوشش جمعيتي وتنوع خدمات  ازيك سو وتعاملات وسيع بابيش از يك ميليون و200 هزار واحد صنعتي ،توليدي وصنفي ،سازمانها ونهادهاي دولتي ونيمه دولتي وخصوصي وهمچنين قواي سه گانه مجريه(دولت)،مققنه(مجلس) وقضاييه از سوي ديگر اين سازمان را به يك سازمان بزرگ اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي وخدماتي تبديل كرده دراين ميان اداره كل تهران بزرگ با دارابودن2ميليون  نفر بيمه شد ه اصلي كه با احتساب خانواده هايشان بالغ بر 8 ميليون نفر مي شوندو350هزارمستمري بگير كه با احتساب خانواده هايشان بالغ دو ميليون و850هزارنفرمي شوند وبا در اختيار داشتن 32شعبه (كه بيش از 30/0 از شعب ممتاز در سطح كشوردر تهران بزرگ قرار دارد)، 17 شعبه اقماري و42 كارگزاري، حدود21درصداز كل بيمه شدگان اصلي و17 درصد ازبيمه شدگان تبعي درسراسر كشور رازير پوشش خود دارد.
با توجه به گستردگي فعاليتها وافراد زير پوشش دراين حوزه وبا درنظر گرفتن سه هدف كلي شامل:  افزايش كارايي از طريق كوچك سازي محدوده فعاليت،نظارت مستقيم مديريتي وروانسازي اموروتسريع درارائه خدمات به مراجعين وذي نفعان سازمان(بيمه شدگان ،مستمري بگيران وكارفرمايان) نسبت به تقسيم اداره كل تهران بزرگ به دو حوزه شرق وغرب براساس مصوبه شماره 11173/1000مورخ 2/9/86 شورايعالي تامين اجتماعي ومصوبه شماره 11768/1100/460082مورخ 25/7/88 هيات مديره سازمان تامين اجتماعي اقدام شد.
 
                                                                   معرفي اداره كل غرب تهران بزرگ                                                                                               
     
 اداره كل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ در مساحتي حدود 950كيلومتر مربع با اختيار داشتن 14شعبه وبا مجموع  8 شعب اقماري و 20كارگزاري، منطقه وسيعي ازاين شهر، ازمناطق شمال غربي وجنوبي گرفته تا مناطق غرب ومركزي تهران را زير پوشش دارد ودرحال حاضر به 1024549نفر بيمه شده  اصلي و2946570 بيمه شده تبعي و 180 هزار269 نفر مستمري بگيركه با احتساب خانواده هايشان بالغ بر408 هزار و767نفر مي شوند، خدمات 18 گانه اي در دو حوزه بيمه اي ودرماني ارائه مي دهد.در واقع 6/53 ازدرصد بيمه شدگان ساكن تهران بزرگ و7/10 درصداز بيمه شدگان اصلي و1/18درصداز بيمه شدگان تبعي در كل كشور زير پوشش تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ هستند.  
اين اداره كل در حال حاضربا9منطقه شهرداري شامل؛مناطق  22،21،19،18،17،10،9،5،2 در ارتباط است و99هزارو980كارگاه فعال را زير پوشش دارد كه2درصد ازاين كارگاههادر شمار كارگاههاي بزرگ بالاي 100 نفر پرسنل هستندو83 درصد مابقي راكارگاههايي تشكيل مي دهند كه داراي 5نفر كارگر وكمتر هستند.
9/89 درصد از كل تعداد بيمه شدگان اصلي اين اداره كل را بيمه شدگان اجباري تشكيل مي دهند ومابقي  اين تعدادشامل؛8/8 درصدبيمه شدگان خاص وتوافقي و3/1 درصدمقرري بگيران بيكاري  هستند.
 
در حوزه  مستمري بگيران كه مشمول كمك هاي بلند مدت شامل؛ پرداخت انواع مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان هستند، بيشترين در صد مستمري بگيران درتهران بزرگ باحدود 1/63 درصد زيرپوشش  تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ هستند كه اين تعداد6/12 درصد ازكل جمعيت مستمري بگيران در كل كشور را در برمي گيرد درحوز ه خدمات كوتاه مدت(شامل؛انواع غرا مت دستمزد حادثه ناشي از كار وغير ناشي از كار ، كمك هزينه ازدواج، بارداري و وسايل كمك پزشكي وهمچنين كمك هزينه كفن ودفن مي شود) نيزسالانه بيش از يكصد هزار سند صادر مي گردد.  اين اداره كل علاوه بر ارائه خدمات بلند مدت وكوتاه مدت مسئوليت پرداخت بيمه بيكاري رانيزبه عهده دارد.بر اساس آمارهاي موجود 6/7 درصد از كاركنان شاغل در بخش بيمه اي كل كشور دراين اداره كل مشغول به فعاليت هستند.
اداره كل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ از واحدهاي مختلفي شامل؛بيمه اي ،اداري ومالي،بودجه،در آمد ،اجراييات ،حقوقي، مستمريها،روابط عمومي، فرابري داده ها،فني ومهندسي وخدمات عمومي ورفاه تشكيل شده است. 
نيم نگاهي به موقعيت آماري واقتصادي واجتماعي شهرستان غرب تهران بزرگ
 
شهر تهران در پهنه اي بين دووادي كوه وكوير ودر دامنه هاي جنوبي البرز گسترده شده و1190 متر از سطح دريا فاصله دارد. اين شهر از سمت جنوب  به كوههاي ري وبي بي شهر بانو و دشتهاي هموار شهريار وورامين واز شمال به واسطه كوهستان محصورشده است . كلان شهر تهران ازسه منطقه تشكيل شده است? منطقه اولكوهستا نهاي شمالي تهران را دربر ميگيرد ،  منطقه دوم به دامنه هاي البرز كه تپه ماهور ها ودر ه هاي اوين ، دركه ونياوران، حصارك وسوها نك منتهي مي شود ومنطقه سوم دشتي است كه قسمت اعظم شهر تهران بر آن گسترد ه شده است. وسعت تقريبي تهران 700 كيلومتر مربع كه باحريم آن قريب به دو هزار كيلومتر مي شود كه در اين ميان محدوده غرب تهران بزرگ كه در منطقه دشت تهران قرار دارد، با مساحت 950 كيلومتر مربع، 5/8 در صد از كل مساحت اين كلان شهر را به خود اختصاص داده است اين منطقه بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت شهر تهران را در بر مي گيردكه ازاين تعداد 51درصدرازنان و49درصدرا مردان تشكيل مي دهند. نرخ فعاليت مردان دراين شهر66در صد وبراي زنان 8/15 مي باشد.
ازكل جمعيت اين شهرستان 98 درصدآن را جمعيت شهري وتنها 2در صدراجمعيت روستايي تشكيل مي دهد.البته بخش قابل ملاحظه اي ازاين جمعيت به عنوان نيروي بالقوه جهت ورودبه عرصه بيمه پردازي در حوزه تامين اجتماعي به حساب مي آيند واداره كل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ در تلاش است تا بتوانندپوشش جمعيتي بيمه تامين اجتماعي را  درمحدوده جغرافيايي خود گسترش دهد.
بايدتوجه داشت بالا بودن نرخ بيمه بيكاري دراين كلان شهر به طور مستقيم برا فزايش تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري تاثير گذار است.بطوريكه برطبق آمار ها موجود ، شاخصهاي جمعيت واشتغال سال 85 ، اين نرخ براي مردان 2/6 وبراي زنان 1/14  است.     
  
آدرس وشماره تلفن هاي شعب تحت پوشش
اداره كل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ
   آدرس:خيابان فاطمي،روبروي سازمان آب منطقه اي، نبش خيابان رهي معيري ،پ18 ،كد پستي: 577711-14146
تلفن هاي تماس:88969900-88965900-88975214 ،مركز مشاوره: 88964625 ونمابر:88952401
تلفن هاي كارگزاريهاي شماره 23 و93: 66974637 و66412827
تلفن شعبه اقماري بسيج:2-33307341
 آدرس:خيابان كارگر جنوبي، نرسيده به ميدان قزوين،خ.شهيد ساعد آقابالا زاده
تلفن هاي تماس:55426174-55412528-55410089-55426175-55414442 ،مركز مشاوره:55410599 ونمابر:55403509
تلفن كارگزاري شماره52 : 6-55427405      
 آدرس: خيابان سه راه آذري،خيابان قزوين،هشت متري بوتان ،كد پستي:1381935411
تلفن هاي تماس:66608615-66619183- 66625589-66625591 ،مركز مشاوره: 66690447 ونمابر:66638509
تلفن كارگزاري شماره يك:66690869
 آدرس: خيابان رودكي، نرسيده به چهارراه مرتضوي،كد پستي: 13354768795
تلفن هاي تماس:66874702-66899737-66880037 ونمابر:66899738
تلفن كارگزاري هاي شماره26 و105:  66377509و66350725
 آدرس:بزرگراه آيت اله سعيدي ،چهار دانگه ،بلوار فارسيان  
تلفن هاي تماس: 5-55276863 ،مركز مشاوره : 55274466ونمابر:55276869
تلفن كارگزاري شماره 60 :1-55274990
 آدرس: خيابان شهيد رجائي، ايستگاه پل پيچ،كوچه شهيد علي ناصري ،كد پستي1813897849
تلفن هاي تماس :   55351022،33،44،55 -55351396 ،مركز مشاوره: 55351442 ونمابر:55351208
تلفن هاي شعب اقماري تره بار:55503422 وراه آهن:55124121
تلفن كارگزاري  شماره54: 4-55302043
 آدرس: خيابان آزادي، بعد از چهاراه خوش ،نبش خيابا ن شهيد قانعي ،پلاك 2 ، كدپستي 14574   
 تلفن هاي تماس:66929888-66915746-6692214-66922113 ،مركز مشاوره: 66596030  ونمابر:66909836
تلفن هاي كارگزاري  شماره17 و104: 66508839و66595991
  آدرس:اتوبان كرج ،كيلومتر 12 اتوبان ،روبروي شركت ايران خودرو،كدپستي 1495613141  
تلفن هاي تماس: 44195127 ،مركز مشاوره  44199513 ونمابر:44196526
تلفن شعبه اقماري سايپا: 44196184 وتلفن كارگزاري 87 شماره : 44181607 و44190786
 آدرس:جاده قديم كرج،سرآسياب مهرآباد،بعد از پايگاه يكم شكاري ،كدپستي 13876
تلفن هاي تماس: 66643322-66654835-3-66620901 ،مركز مشاوره:  66642929 ونمابر: 66652223
تلفن كارگزاري شماره137:  9-66683258
آدرس: كيلومتر2 جاده مخصوص كرج،روبروي شهرك اكباتان،كد پستي13874
  تلفن هاي تماس: 27-44631926 ،مركز مشاوره:  44648462 ونمابر:44644147
شماره تلفن كارگزاري شماره 115: 44523141
آدرس: خيابان سيد جمال الدين اسد ابادي(يوسف آباد)،ميدان فرهنگ ،نبش خيابان 31
 تلفن هاي تماس: 88713703-88720526-88720527 ،مركز مشاوره:  88554458 ونمابر:88712942
 تلفن كارگزاري شماره 32 و124:  2-88101691 و88060856
آدرس:سعادت آباد،سرو غربي،ميدان شهرداري،نبش كوچه يازدهم،اول بلوار شهرداري
تلفن هاي تماس: 22366114-22366115-22365978-22365969 ، مركزمشاوره:22374714ونمابر:22365975
تلفن هاي كارگزاري هاي 38 و59 : 88798233 و88680579
آدرس:خيابان جمهوري،خيابان سي تير،كوچه ايروان،كدپستي34415-11357
تلفن هاي تماس:8-  66726755 ،مركز مشاوره: 66738530  و نمابر:66725979 وتلفن كارگزاري شماره 53 : 66723214
آدرس: فلكه دوم صادقيه،خ.آيت اله كاشاني،خ. گلهاي2،پلاك 8،كد پستي1471813477
تلفن هاي تماس:4-44084991 ،مركز مشاوره: 44072698 ونمابر:44066826
تلفن هاي كارگزاري شماره 6 و51: 44087807 و44064028
آشنايي با خدمات تامين اجتماعي
سازمان تامين اجتماعي بر طبق ماده 3 قانون اجتماعي مصوبه 1354 موظف به ارائه خدمات گوناگون در حوزه بيمه اي ودرمان است كه اهم آنهاعبارتند از:
1-       پرداخت انواع مستمري ها ي (بازنشستگي، ازكار افتادگي و بازماندگان)
2-       پرداخت مقرري بيمه بيكاري
3-       پرداخت انواع غرامت دستمزد
- ايام بيماري(ناشي از كار وغير ناشي از كار) بارداري
4-       پرداخت انواع كمك هزينه ازدواج ،بارداري و كفن ودفن
5-       پرداخت كمك وسايل پزشكي(اروتز وپروتز)
6-        بهره مندي از خدمات درماني (درمان مستقيم و غير مستقيم )